Till startsida
Webbkarta

Avancerad nivå magister/master

 

Magister- och Masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling och specialisering samt för forskarstudier. Efter examen kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom arbetsterapeutiska respektive fysioterapeutiska verksamhetsområden. Genom att studera på avancerad nivå inom de områden som intresserar dig mest kan du genom dina val av kurser öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt inom nya arenor.

Vid Sahlgrenska akademin ges utbildning på avancerad nivå i form av en så kallad skalmaster - ett flexibelt system av fristående kurser där studenter själva kan sätta samman sin utbildning utifrån en rekommenderad studiegång. 

Obligatoriska kurser i en magister examen 60 hp eller masterexamen 120 hp är kurserna:

  • Ämnesfördjupning i Arbetsterapi/ Fysioterapi 15 hp,
  • Vetenskaplig metod 15 hp samt
  • Självständigt arbete 15/30 hp.

Övriga ämnesinriktade kurser väljer du som student själv utifrån intresse och behov av fördjupning

Rekommenderad studiegång för magister och master inom arbetsterapi och fysioterapi

För tillträde till den avancerade nivån krävs kandidatexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi om 180 hp, där 15 hp kandidatuppsats ingår.

Undervisningen är studentcentrerad och problemorienterad, vilket innebär höga krav på självständighet, aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Litteraturstudier, kritisk reflexion över AT/FT:s praxis och skrivande både enskilt och med andra, är dominerande utgångspunkter för lärandet. Detta arbetssätt kompletteras med föreläsningar och seminarier. Studie- och examinationsuppgifter har nära anknytning till praxis och utveckling inom de egna yrkesområdena. Kurserna är delvis gemensamma för arbetsterapi och fysioterapi och ges på halvfart och i vissa fall på kvartsfart. En kurs om 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar. För 7,5 högskolepoäng förutsätts 200 studentarbetstimmar.
 

Ämneskurser arbetsterapi och fysioterapi

Kurserna söks centralt på www.antagning.se och annonseras i universitetets kurskatalog

Kursplaner, scheman mm finns på GUL -Göteborgs Universitets Läroplattform.

Ämneskurser höstterminen 2015

 

Ämneskurser vårterminen 2016

 

Andra valbara kurser som kan ingå i magister-/masterexamen

Kurser på Sahlgrenska akademin

Kurser på avancerad nivå vid Göteborgs universitet

Humanistiska fakultetens kursutbud på avancerad nivå som kan lämpa sig för att bredda sin master utanför sitt huvudområde

Länkar till kurser på avancerad nivå vid andra universitet och högskolor

Kurser i Vetenskaplig metodik:

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Forskningsmetodik krävs att kursen är 15 hp

 

Bild av studietorget, Hälsovetarbacken

Kursadministratör

Sofie Carlsson

tfn: 031-786 5760

e-post: sofie.carlsson@neuro.gu.se

Kontaktinformation

Studievägledning Tomas Jonsson

Besöksadress:
Medicinaregatan 3, Drop-in: tisdagar 14-16

Telefon:
031-786 3653, måndag-torsdag 13-14

Nivåansvariga

Arbetsterapi:

Lisbeth Claesson

tel: 031-786 5705

e-post: lisbeth.claesson@neuro.gu.se

 

Fysioterapi:

Susanne Rosberg

tel: 031-786 5751

e-post: susanne.rosberg@gu.se

Till sidans topp