Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Nyheter i korthet

 • Mustafa Hassan inte har kunnat tacka ja till tjänsten i farmaci kommer denna att utlysas på nytt.
 • Jörgen Engel är sedan 2012-04-01 anställd 10% som senior professor.
 • Elias Eriksson och Michael (Mike) Winder är numera sektionschef respektive biträdande sektionschef vid  farmakologen.
 • Agneta Ekman har efterträtt Eric Hanse som ordförande i programkommittén för medicin. En viktig uppgift då läkarutbildningen kommer att tilldelas fler studieplatser framöver samt eventuellt även förlängas till 6 år.
 • Filip Bergquist, specialistläkare i neurologi, Neurosjukvården, Sahlgrenska sjukhuset, har antagits till docent i experimentell neurologi vid Sahlgrenska akademin.
 • Maria Björkevik är numera tillbaka på 90% tjänstgöring efter sin föräldraledighet.
 • Gun Andersson har gått i pension. Gun har varit en stor tillgång som forskningslaborant, och har jobbat på farmakologen längre än de flesta. Gun tackas varmt från hela sektionen!
 • Thomas Carlsson är ny postdoc hos Hans Nissbrandt.
 • Det är viktigt att följa GU:s resepolicy. För att få flyga i tjänsten måste resmålet överstiga 50 mil, om inte, så kräver resan ett intyg av närmaste chef.
 • Fr.o.m. 1 januari 2013 ska alla som arbetar på EBM ha genomgått en försöksdjursutbildning. Mia Ericson ska utreda hur detta ska gå till rent praktiskt t ex kanske via en webb-baserad kurs. Detta gäller ej de som redan har verksamhet och arbetar på EBM.
 • Institutionens personalhandläggare på kansliet har bytts ut och heter numer Katarina Högström och Kristin Martinsson. Personaladministration på vår sektion sköts även fortsatt av Annalena Carlred.
 • Arvid Carlsson-utställningen har nu miljöcertifierats i det att den inbyggda värmealstrande och energislösande halogenbelysningen bytts ut mot energisnål LED-belysning.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir helt rökfritt 1 mars 2014
 • Håkan Billig tar plats i VR:s råd för forskningens infrastrukturer.
 • Martin Ingvar ny styrelsetopp i Forte.

 

Följande studenter gör sina examensarbeten på farmakologen under hösten:

 • Suzan Daniel, Nor Sabih Jaber och Yusor Hadi Fakhri, handledare Daniel Giglio.
 • Noor Khalil, handledare Thomas Carlsson.
 • Johan Börjesson och Hanna Karlsson, handledare Michael Winder.
 • Johanna Stenqvist, handledare Patrik Aronsson.
 • Rana Jredi, handledare Martin Johnsson.
 • Fredrik Stenfors och Anna Vestman, handledare Elias Eriksson.
 • Rebecka Bertilsson, handledare Petra Suchankova.
 • Minja Mandrapa och Jesper Vestlund, handledare Elisabet Jerlhag Holm.
 • Luma Kamil Mahmoud, Nur Alwan och Juan Lantero Rodriguez handledare Gunnar Tobin

 

Välkommen till vår Institutionsdag, onsdagen den 28 januari!
 
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
Ett preliminärt program kan du ladda ner här. Föreläsningstitlar kommer att presenteras i ett senare utskick.
 
Till middagen behöver du anmäla Dig! Antalet platser är begränsat så var vänlig och anmäl Dig därför snarast här: http://www.neurophys.gu.se/om_inst/institutionsdagen/ Viktigt! Om Du behöver avboka Dig från middagen ber vi att Du meddelar detta till: karin.dejke@neuro.gu.se

Most Welcome to the Institute Day, January 28!Venue: Lecture room Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
Click this link for preliminary programme.

Please sign up for the dinner here: http://www.neurophys.gu.se/om_inst/institutionsdagen/ , the number of places is limited! It is also appreciated if you contact karin.dejke@neuro.gu.se if you need to cancel your dinner reservation.

Läkaresällskapet belönar Elisabet Jerlhag Holm, Göteborg, med Translationella priset, 50 000 kr

Elisabet får Läkaresällskapets Translationella pris för siitt projekt ”The importance of gut-brain hormones for addictive behaviours”. Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna forskning som är av stor betydelse i det kliniska arbetet. Prisutdelningen sker vid Medicinska riksstämman, Waterfront i Stockholm, den 4 december.

 

 

 

Polygenetiska mutationer i schizofreni. Man har hittills inte kunnat påvisa några enkla genetiska förändringar som skulle kunna förklara sjukdomen schizofreni och nya studier visar nu att den genetiska bakgrunden till sjukdomen troligen involverar tusentals gener spridda över ett stort antal genetiska grupper.

Den revolutionerande magsårsmedicinen Losec fyller 25 år. Professor Lars Fändriks ger oss berättelsen om hur forskare vid den dåvarande medicinska fakulteten bidrog till en av världens största läkemedelssuccéer, en historia som börjar redan på 1950-talet.

Sahlgrenska akademin föreslår att det i framtiden byggs en ny modern forskningsbyggnad för translationell och experimentell forskning på Medicinareberget.

Ekonomi- och inköpsnytt nr 9 december är nu publicerad på ekonomienhetens hemsida.

http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi--och-inkopsnytt/

Disputationer

Genetic Studies of Autism and Autistic-Like Traits som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kommer att offentligt försvaras av Lina Jonsson i hörsal Ivan Östholm, Medicinaregatan 13, Göteborg, torsdagen den 29 januari 2015 kl. 13.00. Fakultetsopponent är Dr Maj-Britt Rocio Posserud, Department of Child and Adolescent Mental Health, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.

Övrig information

GU tillhandahåller ett flertal kurser, utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter för dig som känner att du behöver vidareutveckla dig. Ta del av dem här.

It-systemen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge utsatts för stark läkarkritik. Nu får kritiken stöd av en av landets högst uppsatta vård-it-chefer – Göran Ejbyfeldt, it-direktör för Västra Götalandsregionen, som ger stora delar av vårdens it-system kritiken “bedrövligt undermåliga”.

Förslag om läkarutbildning klart. Läkarutbildningen förlängs med en termin samtidigt som kravet på AT-tjänstgöring slopas. Det är huvudbudskapet i utredaren Stefan Lindgrens förslag till regeringen.

Kalitet, klinisk relevans och nytta är honnörsord i ett förslag till nytt ALF-avtal som presenterades vid ett seminarium som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet i mitten av september.

Göteborgs universitet fick strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa 2012. Det är en klar förbättring jämfört med året innan, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen.

Blanketten Anhållan om förvaltning finns inte längre utan heter nu Beslut om mottagande av gåvomedel. Här är den.

Vid valet av ledamöter till institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi valdes Agneta Holmäng till prefekt med 80% av ja-rösterna. Till proprefekt valdes Hans Nissbrandt med 93% av ja-rösterna. Övriga ledamöter valdes enligt beredningsgruppens förslag: Ann-Charlotte Bengtsson, Maria Björkevik, Michael Elam, Jenny Nyström, Ann-Christine Reinhold, Ingmar Skoog och Katharina Stibrandt Sunnerhagen med 89% bifall till hela förslaget. Av 197 röstberättigade röstade 85.

Future Faculty tillsammans med Chalmers styrkeområde Life Science Area of Advance planerar ett nätverk för juniora forskare inom Life Science. Målsättningen är att skapa samarbeten mellan yngre forskare på Chalmers, GU, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset som är aktiva inom Life science. Mer detaljerad information kan du få genom Sandra Olsson vid Future Faculty.

Den 2 maj 2011 fattade rektor beslut om förslaget till en ny administrativ organisation vid Göteborgs universitet. Rektorsbeslutet samt dess underlag finner du här.

Vet du vad VISION 2020 är för någonting? Här kan du ladda ner och läsa.

Upphandling och ramavtal. För er som undrar hur det här med upphandling och ramavtal fungerar finns information att hämta via länken: www.ea.adm.gu.se/Inkopsnytt

Nya medarbetare

Vi hälsar Elin Karlsson välkommen till farmakologen. Elin har tackat ja till tjänsten som universitetslektor i läkemedelsmetabolism och presenterar sig själv i det följande:

"Jag kommer senast från en anställning som postdoc på AstraZeneca i Södertälje där jag arbetat med gallsyror som biomarkörer för läkemedelsinducerad leverskada. Ursprungligen är jag från Småland men jag fick min grundutbildning på det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet på Göteborgs Universitet och detta blir alltså andra gången jag bor i Göteborg. Efter att ha tagit examen 2003 flyttade jag så småningom till Storbritannien och Manchester där jag fick min doktorsexamen från School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences vid University of Manchester 2008. Min avhandling i ämnet läkemedelsmetabolism handlade om hur man kan optimera de in vitro-metoder som används för att prediktera clearance för läkemedel som i huvudsak bryts ned genom glukuronidering. Jag har i senare anställningar fortsatt att arbeta med fasII metabolism, framför allt glukuronidering, och kopplingen mellan acyl-glukuronider och förekomsten av läkemedelsinducerad leverskada, hur risken för detta kan utvärderas och vad som påverkar kinetiken kring bildandet och nedbrytningen av acyl-glukuronider. Jag arbetade under läsåret 2010-2011 som lektor på ett mindre universitet i Storbritannien och det var en högst intressant och lärorik period. Jag hoppas att jag skall kunna bygga vidare på de erfarenheterna jag har med mig därifrån och bidra till att studenterna på receptarie- och apotekarprogrammet får en positiv upplevelse och en lika gedigen utbildning som jag själv fick på Göteborgs Universitet".

Ny är också Eugenia Andersson som  vikarierar för föräldralediga Maria Björkevik tills vidare. Eugenia har företrädelsevis hand om de farmaceutiska utbildningsprogrammen. Vi hälsar även henne välkommen.

 

Vår

Till sidans topp