Till startsida
Webbkarta

Forskarutbildning

Vid institutionen finns möjlighet till forskarutbildning inom följande ämnen:

  • medicinsk vetenskap
  • vårdvetenskap
  • medicinsk basvetenskap
  • farmaceutisk vetenskap

Forskarutbildningskurser 

Aktuella forskarutbildningskurser på institutionen finner du i menyn till vänster.

Kurser på forskarnivå som anordnas av Sahlgrenska akademin annonseras i kurskatalogen två gånger per år. Kurskatalogen finns på Göteborgs universitets lärplattform GUL (klicka på Aktiviteter, sedan Katalog) som kan även nås via Medarbetarportalen. Ansökan för höstterminens kurser kan göras under perioden 1-21 april och för vårterminens kurser under perioden 1-21 oktober.

För tillträde till kurskatalogen krävs ett s.k. GU-konto. Du som är antagen till utbildning på forskarnivå eller är anställd vid Sahlgrenska akademin får ett konto av din institution i samband med antagning eller anställning. Om du har frågor om ditt konto, kontakta GU-kontoadministratören vid din sektion.

Riktlinjer

A Registrera en doktorand

Observera att alla handlingar ska skickas via studierektor Mia Ericson vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi innan de undertecknas av prefekt.

1) Instruktioner finns på Sahlgrenska akademins webbsida angående antagning till forskarutbildning.

2) Se till att projektet är inrättat (Ansökan om inrättande av doktorandprojekt, externfinansiered, institutionsbunden plats

eller

Ansökan om inrättande av doktorandprojekt med annan arbetsgivare än Göteborgs unversitet)

3) Om doktorandens lön betalas ut via Göteborgs universitet måste projektet utlysas (gäller ej för doktorander med annan arbetsgivare än GU)

4) Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan doktorand, handledare, studierektor och prefekt om innehållet i doktorandens forskarutbildning. Studieplanen upprättas då institutionen utsett en doktorand till en doktorandplats.
Fyll i en individuell studieplan tillsammans med tilltänkt doktorand. Instruktioner finns på Sahlgrenska akademins webbsida angående elektronisk ISP.

Direkt till inloggning i elektronisk ISP.

B Anmälan om halvtidskontroll

Gemensamma seminarier i samband med halvtidskontroller hålls torsdagar 14-16 (konferensrummet, bottenvåningen, Medicinaregatan 11 (Fysiologihuset)). Huvudhandledaren ansvarar för initiativet av seminariet och utseende av betygsnämnd. Ordföranden för halvtidseminariet utses av institutionen efter ett rullande schema och är minst docent, övriga deltagande i betygsnämnden är minst disputerade forskare.

1) Kontrollera tillgängliga tider för halvtidsseminarium (http://www.neurophys.gu.se/forskarutb/tider_halvtidsem/) och kontakta Inger Almgren.

2) Kontakta tilltänkt betygsnämnd och boka in datum

4) Fyll i blanketten Anmälan om halvtidsseminarium. Lämna ansökan inklusive alla bilagor (se nedan) i fyra exemplar till Inger Almgren senast fyra veckor innan seminariet. Inger skickar vidare till studierektor för kontroll och prefekt för underskrift innan anmälan skickas vidare till akademikansliet för handläggning.

Bilagor till anmälan om halvtidsseminarium:

- Kursintyg, godkänd obligatorisk introduktionskurs krävs.
- Forskningsprogram; sammanfattning av forskningsprojektet,    inklusive bakgrund, frågeställning och forskningsresultat samt forskningsplan för resterande utbildningstid.
- Publikationer/manuskript
- Etiska tillstånd

C Anmälan om disputation

1) Läs noga om rutinerna för disputation vid Sahlgrenska akademin angående bokning av datum, tid och lokal mm (Doktorandportalen - disputera).

2) Fyll i blanketten Anmälan om disputation och lämna den tillsammans med bilagor (Bilaga till anmälan om disputation (Rev. 110127)) och Handledarintyg) till studierektor för kontroll, därefter sker underskrift av prefekt och handlingarna kan lämnas till akademikansliet.

Bild av man och mikroskop

Kontaktinformation

Studierektor
Mia Ericson
Tfn: 031-786 3978
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
Box 410
405 30 Göteborg

Biträdande studierektor
Katharina Stibrant Sunnerhagen
Tfn: 031-342 2803

Administration
Inger Almgren
Tfn: 031-342 47 74

Institutionens representanter

Institutionens representant i forskarutbildningskommittén (FUK) är Anna Söderpalm Gordh, ersättare är Mia Ericson

Representant i rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) är Jenny Nyström, ersättare är Mia Ericsson

Representant i rådet för forskningsfrågor (FOR) är Ingela Hammar, ersättare är Ingmar Skoog

GUL - Kurskatalogen

Till sidans topp